jueves, 25 de octubre de 2012

Constituciò del "Comitè d´Acciò de la Lliure Aliança" (8-enero-1925)


ANTECEDENTS.

A la ciutat de París, el día 8 de Gener de l´any 1925, es constituiren en petita asamblea
sota la Presidencia d´En Francesc Macià, Cap del separatisme de Catalunya, En Gaztañaga, en representaciò del separatisme d´Euzkadi, En Grau en la del Catalans d´América, En Lleonart i en Paris, en la de la Confederaciò Nacional del Treball d´Espanya i Regional de Catalunya, i en Gassol, com a Secretari.
Per la voluntat de lliberar Catalunya i Euzkadi d´Espanya i per l´establiment d´un régim
democrátic just, en nom de dos pobles i de les organitzacions que uns i altres representaven, s´acorda anar alliats a la revolta contra el régima d´Espanya opressor de pobles i conculcador de tots els drets i llibertats de l´home.


Constituciò del Comitè d´Acciò (8-enero-1925)
Els separatistes d´Euzkadi i de Catalunya aspiren a la plena sobirania de si mateixos, no sols per raons históriques que aixis també ho exigeixen, sinó per la conciencia clara que avui tenen de llur llibertat actual d´esser lliures, decidida, contundent i incoarcible.
Com sigui, peró, que l´esperit llur s´inspira en el més ample i elevat esperit democrátic, mai per mai sabrien acontentar-se amb la propia llibertat, si aqueta no dugués aparellada la lliberaciò de totes les classes i el millorament del proletariat, com ells també sota el jou del mateix régim d´opressiò d´Espanya.
Es per això que, en presentar batalla contra aquest régim, hi han volgut invitar als elements avui més representatius d´aquelles classes proletáries de Catalunya, Ezukadi i Espanya, tota vegada que con a nosaltres els interessa volcar-lo i sustituir-lo per un altre régim de justicia més d´acord amb els ideals d´uns i altres.
Es en aquest sentit que els elements de la Confederaciò General del Treball d´Espanya i
Regional de Catalunya han acceptat l´invitaciò de colaborar amb nosaltres en revolta per
aquesta part comú que tenen els seus ideals i els nostres, promesa feta d´ajudar-nos
mutuament fins el dia de la victòria.

Els termes de pacte d´aquesta Alliança són:
Els obrers es comprometen a ajudar els separatistes d´Euzkadi i de Catalunya en l´establiment de les republiques independents d´abdós paisos i els separatistes a donar-los una situaciò legal en llurs paisos ja lliures, el restablir-hi la constituciò, concedir una amnistia a tots els encausats per questions socials, el sobreseiment de llurs processos i dictar una legislaciò social que´ls dignifiqui moral i materialment i ajudar a les altres regions d´Espanya en l´implantaciò de régims de llibertat que elles lliurament pretenguessin.
Aquest Pacte no vol dir però que cap dels pobles ni organismes que entrin en la Lliure
Aliança, perdin la llur personalitat amb tot i els seus matissos i l´endemà d´instaurades les repùbliques d´Euzkadi i Catalunya i tumbat el régim d´Espanya i concedides les esmentades millores a les classes obreres, no quedin uns i altres lliures de tota llei de compromis per seguir cada u el seu guiatge, respectant sempre els termes convinguts del Pacte, sense altre lligàm que´ls que ells lliurament poguessin imposar-se.
Res mes natural que lligàms d´aquesta llei no es fessin esperar en forma de pactes económics, politics o de quasevol ordre que fossin, donat el sentit de fidelitat mùtua que neixeria entre nosaltres. Res no hi ha que desvetlli tan aquest sentit de fidelitat com es l´haver lluitat i fos sang juntament per un mateix ideal noble; com res no hi ha tampoc millor que la guerra per fer-nos recordar que per damunt de tot som homes.
Es en aquest sentit que´s pactà la Lliure Aliança i s´acordà la revolta armada i violent contra el régim d´Espanya, únic medi digne en front dels fins are usats per la politica, i l´únic amb prou eficàcia per sommoure i desvetllar totes les valors supremes que calen a un poble que ha de recobrar el sentit de la dignitat i garantir aixi la seva restauraciò total i veritable.

Constituciò del Comité d´Acciò.
Per a executar els acords de la Lliure Aliança i dur a bon terme el més aviat posible la
revoluciò, es constituí el COMITE DE ACCIO DE LA LLIURE ALIANÇA, integrat pels representants esmentats.
El Comité d´Acciò de la Lliure Aliança, que en aquets moments d´opressió pot i ha de sentirse encarnaciò vivent de la voluntat de dos pobles fermes y conscients, como son Catalunya i Euzkadi i de l´esperit de llibertat que congrega tots els obrers d´Espanya, de Catalunya i Euzkadi en la Confederaciò General del Treball d´Espanya i Regional de Catalunya:
a)-Cercarà tota mena de medis indispensebles per a la revoluciò, ja siguin d´ordre moral, creant per exemple, a base de tota llei de propaganda, un ambient que li sigui propici i atreient-se l´adhesiò de tota persona i de tot organisme de llur paissos i fins extrangers, ja siguin d´ordre material i econòmic, en diners o directament en material de guerra.
b)-Organitzarà i dirigirà totes les forces compromeses en la revoluciò, establint un contacte intim i segur entre les ja avui existents, aixis com en les noves que es vagin creant, per garantir millor i fer més compacte el conjunt que haurà d´obrar sempre sota una sola i única disciplina.
c)- Escollirà l´opportunitat i senyalarà data, hora i llocs de la revoluciò i la manera concreta d´executar-la.

Funcionament del Comité d´Acciò
Al Comité d´Acciò de la Lliure Aliança no hi haurà altres cárrecs que el de la Presidencia, que es considerarà inherent a la persona sel Sr. Macià i el de Secretari, que´n serà el que escolleixi el mateix Comité.
Serà del President el convocar a Consell els del Comité d´Acciò i del Secretari el portar el llibre d´actes detallades, que hauràn d´esser signadaes por tots els del Comité.
Els acords del Comité d´Acciò de la Lliure Aliança es pendran per majoria i seràn ferms en absolut damunt de tots els organismes adictes.
En cas d´empat, els membres del Comité d´Acciò de la Lliure Aliança consultaràn les
organitzacions que representen, i si després de escoltat aquest parer l´empat persistís encara, el vot del President es considerarà doble. Aquest dret de consulta als organismes llurs el tindràn en tots els casos d´una major gravetat els membres del Comité d´Acciò si aixis ho creuen oportù.
Els membres del Comité d´Acciò de la Lliure Aliança podràn seguir com a tals mentres les organitzacions que representen no els desautoritzin d´una manera terminant i taxativa.
Els representants d´Euzkadi i Catalunya i els de la C.G. del T.; d´E. y R. de C. devant el fet d´un régim d´opressiò, obstacle comú a l´ideal d´uns altres, els conjurém a:
LLUITAR JUNTAMENT en revolta, en els termes del Pacte de la Lliure Aliança, contra l´esmentat régim de tots el més odiables, pels drets, llibertats i millorament moral i material de tots els homes, sense distinciò de classes i per l´establiment inmediat de les Repùbliques Independents de Catalunya i d´Euzkadi.
Sigui aquest conjurament penyora de fidelitat mùtua, senyal de guiatge per nosaltres i
afirmaciò de la nostra fè i exemple pels que vindràn, ja siguin fills de la nostra victòria, ja ho siguin del nostre suprem i noble sacrifici.
 (Fons Macià; Lligal 18; Carpeta 8. También en: Estévez, X.:"De la Triple Alianza al Pacto de San Sebastián (1923-1930). Antecedentes del Galeuzca"; Mundaiz, San Sebastián, 1991, pp. 661-665)

No hay comentarios: